Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE KMG World trading SRL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul KMG World trading SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. KMG World trading SRL. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Conform cerinţelor Regulamentului  2016/679/UE pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal KMG World trading SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

Scopul colectării datelor este informarea clientilor privind situatia contului de pe www.marketgradimex.ro, evolutia si starea comenzilor,  precum si pentru reclama, marketing si publicitate. Astfel putem informa utilizatorii privind ofertele curente, putem trimite cupoane cadou sau alte mesaje speciale.  Nu sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date care sunt necesare în vederea includerii în baza de date a clientilor societatii. Neincluderea dvs. în baza de date a clientilor nostri va avea ca efect neparticiparea dvs. la concursurile organizate de societatea noastă.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform legii care reglementează protecţia datelor cu caracter personal, beneficiati:

–  de dreptul de acces,

–  de interventie asupra datelor,  

–  de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

–  dreptul de a va adresa justitiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneti prelucrarii datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Obligaţiile operatorilor de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal – poate fi orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sau care este astfel desemnat printr-un act normativ.

Operatorii au urmatoarele obligatii:

–  sa notifice autoritatii de supraveghere orice prelucrare ori ansamblu de prelucrari avand acelasi scop sau scopuri corelate;

–  sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal pana la primirea numarului de inregistrare comunicat de autoritatea de supraveghere;

–  sa nu inceapa prelucrarea datelor cu caracter personal cand autoritatea de supraveghere a anuntat efectuarea unui control prealabil, in cazurile unor prelucrari susceptibile de riscuri speciale;

–  sa completeze notificarea la solicitarea autoritatii de supraveghere;

–  sa mentioneze numarul de inregistrare a notificarii, primit de la autoritatea de supraveghere, pe fiecare act prin care datele personale sunt colectate, stocate sau dezvaluite;

–  sa comunice autoritatii de supraveghere orice schimbare de natura sa afecteze exactitatea informatiilor cuprinse in notificare, in termen de 5 zile;

–  sa faca dovada achitarii taxei de notificare sau a incadrarii intr-o categorie de persoane scutite de la plata taxei;

–  sa vegheze la respectarea masurilor de securitate de catre persoanele imputernicite;

–  sa incheie contracte in forma scrisa cu persoanele imputernicite care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

–  sa elaboreze instructiuni privind asigurarea confidentialitatii prelucrarilor pentru orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului sau a persoanei imputernicite, inclusiv pentru persoana imputernicita;

–  sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special dacaprelucrarea comport transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

 

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

− dreptul la informare

− dreptul de acces la date

− dreptul de interventie asupra datelor

− dreptul de opozitie

− dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

− dreptul de a se adresa justitiei

 

Dreptul la informare

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat safurnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, dacase intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

 

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteazain mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

Faraa aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului apartinand KMG World Trading SRL. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor KMG World Trading SRL. sau utilizarea serviciilor KMG World Trading SRL prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

SERVICII ANEXA 7

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE KMG World Trading SRL PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul KMG World Trading SRL cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

 Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate. KMG World Trading SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii. KMG World Trading SRL este o societate comercială cu sediul în Resita, Jud. Caras-Severin, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J11/489/2013 ,  CIF RO32285240.

KMG World Trading SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

KMG World Trading SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale KMG World Trading SRL. şi/sau în incinta imobilelor situate in Resita, str. Libertatii B7, jud. Caras-Severin

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă:

·         sunt oferite cu bună ştiinţă;

·         de buna voie;

·         din proprie initiative;

·         fie la solicitarea KMG World Trading SRL;

·         de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate;

·         respectiv formularul de contact online;

·         formularul de comandă servicii online etc.;

·         prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere);

·         participarea la tombole şi concursuri;

·         prin completarea datelor în formularul de înregistrare, etc.

 KMG World Trading SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi:

–  colectarea,

–  înregistrarea,

–  organizarea,

–  structurarea,

–  stocarea,

–  adaptarea

–  modificarea,

–  extragerea,

–  consultarea,

–  utilizarea,

–  divulgarea prin transmitere,

–  diseminarea,

–  sau punerea la dispoziţie în orice alt mod,

–  alinierea

–  combinarea,

–  restricţionarea,

–  blocarea,

–  ștergerea,

–  distrugerea,

–  arhivarea.

Pentru a accesa website-urile KMG World Trading SRL nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), KMG World Trading SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, KMG World Trading SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal :

–  numele și prenumele,

–  telefon/fax,

–  adresa de domiciliu/reședință,

–  e-mail,

–  profesie,

–  loc de muncă,

–  adresa IP,

–  nr. Card bancar,

–  data expirării cardului.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către KMG World Trading SRL, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

– Clienţii persoane fizice ai KMG World Trading SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori,

– Reprezentanţii/împuterniciţii ai clienţilor, legali sau convenţionali;

-Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali,, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali)

-Reprezentanţi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garantie a realizarii scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevazute expres de legiuitor:

–  dreptul la informare

–  dreptul de acces la date

–  dreptul de interventie asupra datelor

–  dreptul de opozitie

–  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

–  dreptul de a se adresa justitiei

 

Dreptul la informare

In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat safurnizeze acesteia cel putin urmatoarele informatii:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, dacase intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

 

Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului cadatele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:

a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;

b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;

d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidentaa prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale. Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la operator, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;

c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteazain mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

 

Dreptul de a se adresa justitiei

Faraa aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.

Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

 

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor KMG World Trading SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor KMG World Trading SRL sau utilizarea serviciilor KMG World Trading SRL prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.